Köszöntjük a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának CROSSEDU projektje e-Learning (HUSK) portálján!

HUSK/1101/1.6.1/0300

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és a Kassai Műszaki Egyetem Közgazdasági Karának Regionális Tudomány és Menedzsment tanszéke közötti együttműködés már több mint egy évtizedre vezethető vissza. A korábbi közös projektek sikerei is bátorították a feleket abban, hogy 2011-ben pályázatot nyújtsanak be közös távoktatási kurzusok feltételeinek kialakítására a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 felhívására. A 2012 szeptemberétől kezdődő egy éven belül megvalósítandó projekt összesen 322.880 Euró támogatásban részesült. A vezető partneri feladatokat a Miskolci Egyetem látja el.

A két egyetem oktatói a projekt keretében a régió versenyképességének növelésében kulcsszerepet játszó gazdaságfejlesztési szakemberek képzéséhez dolgoznak ki - a két országban párhuzamosan meghirdethető - távoktatási tematikákat és az azokhoz kapcsolódó tananyagokat. A kidolgozott, majd az egyetemek távoktatási rendszerében elérhető 14 új és 7 más projektből átvett képzési modul magyar, szlovák és néhány esetben (nyelvtanulási célzattal) angol nyelven is elérhető lesz a kurzusokat felvevők számára. Az európai uniós támogatás révén a tananyagfejlesztés mellett - a távoktatás infrastrukturális feltételeként - országhatáron átívelő videokonferenciák tartásához szükséges eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik.

kurzuskategóriák kihagyása

Kurzuskategóriák

Az összes becsukása
Az összes kibontása


felvehető kurzusok kihagyása

Felvehető kurzusok

picHardly any public or community policies have made such a career in the continent as the so called regional politics. While a couple of decades ago the imperative of handling the disparities due to differences in social or economic development of the different regions was only on the agenda of discussions of narrow, professional circles, few reports, analyses or summaries concerning public administration, regional economics, regional development, or the European Union can nowadays be read that would not be linked to regional politics in one way or another. (...)

picAligha van még egy köz-, ill. közösségi politika, ami olyan karriert futott volna be kontinensünkön, mint az un. regionális politika. Amíg néhány évtizeddel ezelőtt csak szűk szakmai fórumokon fogalmazódott meg az igénye, ill. vetődött fel az egyenlőtlen területi fejlődésből adódó társadalmi-, gazdasági konzekvenciák kezelésének szükségessége, addig napjainkban aligha olvasható olyan közigazgatással, regionális gazdaságtannal, területfejlesztéssel, területrendezéssel, ill. az Európai Unió-val kapcsolatos jelentés, elemzés, értékelés vagy határozat, ami valamilyen formában ne érintene regionális politikával kapcsolatos kérdéseket.

picAz Európai Unióban a határokon átnyúló együttműködések az integráción belüli új lehetőségek keresése és a határ menti régiók életminőségének javítása kapcsán váltak aktuálissá. Az Európai Bizottság ezeket az együttműködéseket a „szakadékok áthidalásaként” definiálja és 52 határokon átnyúló program keretében támogatja. Így jelentős a kis- és középvállalkozások támogatása, az idegenforgalom, a kultúra és a határokon átnyúló kereskedelem támogatása, valamint a természeti erőforrásokkal való közös gazdálkodás javítása és nem utolsósorban a foglalkoztatás és az esélyegyenlőség támogatása helyi szinten.

picIt is essential to explain the concept of locality and to understand its role in local territorial development in understanding the concept and processes of micro-regional and local development.
The terms “local” and “micro-regional” mean the levels of the establishment of the society, according to geographical area, community and society at the same time.

picA kistérségi és helyi fejlesztés fogalmának megértéséhez a lokalitás fogalmának értelmezése és a lokalitás területi fejlesztésben játszott szerepének megértése elengedhetetlen. A „helyi” vagy „lokális” és a „kistérségi” megnevezések egyszerre jelentik a társadalom szerveződésének földrajzi térbeni, közösségi és társadalmi hierarchia szerinti szintjeit.

picThe definition of innovation used by Schumpeter (1954) first related to the driving force of economic growth. At this time, a Hungarian engineer, Lajos Galamb, who was working at the Ford Plants, was working on developing the famous T-model further. The engineer and economist being active and working simultaneously were linked together by the process of innovation.

picAz innováció kapcsán sokan annak csupán a kreatív tartalmára irányítják figyelmüket, holott a folyamat legtöbb tevékenységénél a szervezettség, a szabályozottság és a stratégiai orientáltság a meghatározó az eredményesség szempontjából. Szerzők sokasága mutatta ki innovációs projektek történeti elemzése kapcsán, hogy tíz esetből kilencnél a kudarc azért következett be, a világosan kimutatható kreatív ötlet ellenére, mert a piac, a termelés, az elosztás stratégiailag megalapozatlan és végrehajtásában szervezetlen, koordinálatlan volt.

pic Az üzleti terv az induló vállalkozások egyik legfontosabb dokumentuma. Egy jól elkészített üzleti terv döntő hatást gyakorolhat a vállalatvezetők/vállalkozók sikerességére. Az első fejezet küldetése, hogy a hallgatókat alkalmassá tegye alapos, világos és hatékony üzleti tervek megírására rövid, általános bevezető feladatokon keresztül.

picA „Kommunikáció és lobbi” című elektronikus tananyag azzal a céllal íródott, hogy szemléletes formában, változatos módon legyen képes olyan hatékony tudásátadásra, mely információra éhes társadalmunk modern tanulási igényeit a legmagasabb szinten igyekszik kielégíteni.

picA marketing az emberi és társadalmi igények azonosításának és kielégítésének folyamata. Annak a művészete és tudománya, hogyan válasszunk célpiacot, hogyan szerezzük és tartsuk meg a fogyasztókat, illetve bővítsük azok körét, értékek létrehozásával, közvetítésével és kommunikációjával. Egy, a piacon sikereket elérni kívánó cég számára elengedhetetlen, hogy tisztában legyen a marketing folyamatával és alkalmazási elveivel, mely „egy üzleti filozófia, mely szerint a szervezeti célok sikeres megvalósítása attól függ, mennyire ismerjük a fogyasztói igényeket és milyen mértékben tudjuk kielégíteni azokat, a versenytársainknál hatékonyabb módon. A marketing-orientáció épp az ellentéte az „értékesítés-orientáció”-nak, melynek során egy szervezet saját szükségleteit kívánja kielégíteni, szemben a fogyasztók igényeivel”. E tekintetben kijelenthetjük, hogy egy szervezetnek a fogyasztói igényeire kell összpontosítania, a profit-teremtés célja mellett.

picEnnek a fejezetnek az a célja, hogy megmagyarázza a pénzügyi gazdálkodás alapfogalmait és közelebb hozza az olvasóhoz a vállalati pénzügyi politika kihívásait. A fejezet taglalja az egyes pénzügyi kategóriák leírását is. A fejezet áttanulmányozása magyarázattal szolgál az alábbiak megértésére:

  1. A pénzügyi gazdálkodás fogalma és tartalma.
  2. A vállalkozások pénzügyi politikája.
  3. A vállalkozások pénzügyi gazdálkodásának kategóriái.
  4. A vállalkozások lényege és kategóriái.

picTo eliminate the disparities between regions with different development level is a key priority of the European Union, who provides significant sources for supporting that goal.

However, drawdowning these funds does not go automatically: the growth of the available budget depends on the efficiency of the applicants, the preparatory level of the project, and also on the socio-economic substantiation.

Our e-learning material is dedicated to project writers, small and medium-sized enterprises and project managers; the concerned knowledge wish to help raise funds and supervise the projects.

pic Az Európai Unió kiemelt fontosságú feladatának tekinti a különböző fejlettségi színvonalú térségek közötti diszparitások felszámolását, amelyre jelentős forrásokat biztosít.

A források lehívása azonban nem automatikus; a pályázók rátermettségétől, a projektek előkészítettségétől, társadalmi-gazdasági megalapozottságától függ, hogy a rendelkezésre álló keretekből az érintettek mennyit vehetnek igénybe.

Távoktatási tananyagunk a pályázatírók, kis- és középvállalkozások, a projektek megvalósítóinak felkészítését szolgálja; segítséget kíván nyújtani a forrásteremtéshez, a projektek menedzseléséhez.

picOur course introducing the reader to the basic context of regional economics, (regionale Wirtschaftslehre) is divided into six chapters. The first chapter investigates the concept of place, space, spatial structure and spatial division as well as the relations between space and time. Space constitutes the order of adjacency while time constitutes that of successiveness. Space can be expressed as the relations between object and activities (assigned to geographic points). While phi-losophy examines the absolute or relative character of space, economics studies spatiality as the relation between the actors of the economy, the organization of the centre and periphery, expressed by the stationary nature of economic activity.

picA XIX. század második felétől (az un. telephelyelméletek kapcsán) vetődött fel, hogy a helynek, a helyi adottságoknak, valamint a térszerkezetnek meghatározó szerepe lehet a gazdasági folyamatok alakulásában. Ez idő tájt jelentek meg az első publikációk, amelyek hozzájárultak a regionális gazdaságtan kialakulásához.

picSmall and medium-sized enterprises (despite their high level of adaptation and readiness) have significant competitive handicaps against large companies because of their size and because of a lack of capital and information. One of the greatest questions of sustainable long-term economic growth is the performance of the majority of enterprises (the SMEs), whether they can join the mainstream economic processes and act upon the challenges of the markets or not.

picA kis- és középvállalkozások magas fokú és gyors alkalmazkodóképességük, rugalmasságuk ellenére – méretükből, valamint tőke- és információszegénységük miatt – számottevő versenyhátrányban vannak a nagyvállalkozásokkal. Napjainkban a gazdaság tartós, hosszú távon fenntartható növekedésének egyik legfontosabb kérdése, hogy a vállalkozások többségét képező mikro-, kis- és középvállalkozások (ismerve adottságaikat) képesek-e bekapcsolódni az uralkodó gazdasági folyamatokba, igazodni az aktuális piaci kihívásokhoz.

picThe responsibility to plan and manage the tasks of regional processes of intervention requires special expertise. Those who undertake this responsibility must be aware of the regional functions of the economy, the behaviour of the society and the way they influence environmental sustainability. The basic knowledge and the professional approach can be acquired through the basic courses of regional studies (e.g. regional politics). At master's level the questions emphasized are no longer 'why' or 'what' (in examining the processes of regionality) but 'how'.

pic A területi folyamatokba való beavatkozások megtervezése és szervezése speciális szakértelmet követel. Aki erre vállalkozik, annak tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan működik a térben a társadalom és a gazdaság, hogy tevékenységeink hogyan befolyásolják a környezeti fenntarthatóságot. A Miskolci Egyetemen folyó regionális tudományos képzésben ezek az ismeretek, ill. szemléletmód a bevezető kurzusok keretében elsajátíthatók, mint ahogyan a területi politikákba és annak pilléreként a regionális politikába is bevezetést nyertek a hallgatók. A Regionális tervezés és menedzsment tárgyon belül már nem a „miért” és a „mit” kérdésével, hanem a „hogyan”-nal foglalkozunk.

pic The course 'Space Structure of Society' is one of the basic courses which aim at providing the theoretical and practical knowledge and abilities necessary to understand and shape spatial processes. Social space is one of the three determining space types based on the recent definition of space. (The discipline 'ecological and natural resources' helps to understand natural space and the spatial characteristics of natural resources, while 'regional economics' deals with the spatial specificities of the economy). 'Space Structure of Society' aims at describing the laws and specificities related to society, to its spatial characteristics and to its connection to spatial economic processes.

picAz „A társadalom térszerkezete” c. tantárgy a területi folyamatok megértéséhez és alakításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek elsajátíttatására vállalkozó képzés alapozó tárgyai közé tartozik. A tér korszerű értelmezéséből kiindulva a három meghatározó térrész egyike, a társadalom és annak elemei térbeni megjelenésében és a területi gazdasági folyamatokkal való összefüggésében fellelhető törvényszerűségek és sajátosságok bemutatására vállalkozik.

picAz USA fejlődéstörténetében a 30-as években jöttek létre azok a gazdasági és társadalmi - kulturális feltételek, amelyek döntő mozzanatok a csoportdinamikai kutatások megindulása szempontjából. Ebben a korszakban, nagy értéket tulajdonítottak a tudománynak, a technikának, az ésszerű problémamegoldásnak és a folyamatos haladást elősegítő praktikus ismereteknek egyaránt. A tudomány és a gazdasági gyakorlat egymásra talált. Az ipari fejlődés e szakaszában, már nemcsak a természeti erőforrások bőségére alapozták az előrehaladást, hanem egyenrangú tényezővé vált a „know-how” tudatos kialakításának tendenciája is. Ennek keretében indultak fejlődésnek a társadalomtudományi kutatások is.

picA fejezet célja, hogy bevezesse az olvasót a stratégiai tervezés témakörébe azáltal, hogy jellemzi a fejlődés folyamatát a stratégiától és taktikától kezdve a hosszú távú tervezésen át a stratégiai menedzsmentig. A fejezet ugyanakkor meghatározza a stratégiai menedzsmenttel összefüggő alapfogalmakat is

picA fejezet küldetése a tanulók bevezetése a vállalkozás problematikájába, hogy tudatosítsák a lényegét és a vállalkozó helyzetét a gazdasági piacon.

A fejezet áttanulmányozása után képes lesz:

  1. Jellemezni a vállalkozói alanyt
  2. Meghatározni a vállalat, vállalkozás fogalmát
  3. Jellemezni a vállalati környezetet
  4. Összeállítani egy rövid vállalkozói teret
  5. Jellemezni a vállalkozói alany egyes életciklusainak fázisait

picA társadalom fejlődése során különböző negatív -főleg a természeti tényezők által befolyásolt - helyzetekkel találta magát szembe. A természeti katasztrófák léteztek, léteznek és a jövőben is lesznek, de pusztító hatásaik egyre inkább összefüggenek az ember által okozott balesetek negatív hatásaival és válságjelenségeivel. Az ember tevékenysége folyamán kialakult válság-jelenségek egyre gyakoribbak és intenzívebbek, melyek negatívan befolyásolják a természeti folyamatokat és lassan felülkerekednek rajtuk. Az egyenlőtlen gazdasági fejlődés, vallási szélsőség, a lakosság illegális migrációja és a terrorizmus által előhívott társadalmi krízisek az emberi tudatalattiban nagyobb félelmet váltanak ki, mint az árvizek vagy a rendkívüli hóhelyzet.

picEveryday language, politics and sciences all use the term “rural”, but not in the same sense. Different sciences (agricultural, economics, settlement and population sciences, geography, sociology, ethnography, statistics, history, architecture, etc.) all shaped their own concept of rurality and villages according to their own viewpoints. The definition of a common term, which can be accepted by everyone, is hampered by the fact that the area, involving rurality, and its elements are in continuous change both in time and space; the elements of the settlement system and their inter-relationships are different in each region, showing continuously changing image during urbanisation processes. Furthermore, the measure of the territorial differences is also hampered by the different usage of term in different languages, thus the imperfections of translations.

picA vidék fogalmának és területi lehatárolási módjainak, a vidékfejlesztés – területfejlesztéstől és helyi fejlesztéstől különböző – sajátosságainak tisztázását követően a vidéki térségekben zajló, a vidék immár második korszakváltását jellemző folyamatokat tekintjük át. A vidék átalakulási folyamatai ismeretében válnak érthetővé a vidékpolitika formálódásának szakaszai, jellemző céljai és eszközei. Az Európai Unió vidékpolitikája mellett az Amerikai Egyesült Államok és egyes európai országok vidékpolitikáival is foglalkozunk, majd részletesen tárgyaljuk a magyar vidékpolitika sajátosságait, aktuális programjait. Különös hangsúlyt fektetünk a vidékpolitikákban a LEADER megközelítés érvényesülésének bemutatására. Az ötödik, utolsó fejezetben a vidékfejlesztés stratégiai területeiről külön-külön is szót ejtünk. Így pl. bepillantást nyerünk a vidékfejlesztés gyakorlatát meghatározó földkérdés, a helyi piac és helyi termékek, a falusi turizmus, a falumegújítás, a vidéki szolgáltatások szervezése, a közösségfejlesztés témaköreibe.


portálhírek kihagyása

Portálhírek

(Nincs még hír)