International Internship AGORA


2000-luvun korkeakouluilta odotetaan toimijasuhteiden uudelleenarviointia sekä alueellisesti että kansainvälisellä tasolla. Käytännön työharjoittelu voi toimia tärkeänä ponnahduslautana ja työkaluna valmistuvien opiskelijoiden työllisyyden parantamisessa. Kurssitarjonnan joustavuus sekä fyysisen ja virtuaalisen liikkuvuuden vahvistaminen ovat saaneet paljon huomiota. Tämä on johtanut uusien hyvien käytänteiden ja ohjeiden saatavuuden parantumiseen. Ohjeisiin keskittyminen on vienyt huomiota kuitenkin käytännön harjoittelujaksojen kansainvälistymiseltä ja joustavuudelta.
I2Agroa projektin päämääränä on parantaa ja tuoda esiin kansainvälisen harjoittelun piirissä toimivien EU projektien synergiaetuja.
Kyselytutkimus, tiedon systematisointi sekä aiemmin toteutettujen projektin arviointi tehdään 3*3 ulotteisesti, lähtökohtanaan virtuaalisten harjoittelujaksojen "magic cube", joka sisältää:
  • vertikaalisen ulottuvuuden -harjoittelun kronologinen järjestys (ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeisen ajan),
  • horisontaalinen ulottuvuus- pedagogiset mallit, teknologiset työvälineet ja metodologiset mallit toimivat koulutuksellisena lähtokohtana,
  • toimijoiden ja sidosryhmien eri tasot: opiskelija, korkeakoulut ja yritys.
3x3cubeFI

Erityisissä pilottijaksoissa, joita projekti partneri toteuttavat, opiskelijat ympäri Eurooppaa ovat mukana projektissa sen eri toiminnoissa (kyselyissä, analyyseissä sekä IT välineiden kehittämisessä).